Statut Lovačkog saveza Karlovačke županije Ispis
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama / N.N. 88/01. i čl.11./02./ i Zakona o lovstvu članak 7./ N.N. 140/05./, te članka 20. Statuta LSKŽ , Skupština LOVAČKOG SAVEZA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, na sjednici od 15.svibnja 2009. godine donosi

STATUT
Lovačkog saveza Karlovačke županije

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Lovački savez Karlovačke županije ( u daljnjem tekstu : Savez ) je Savez u koji se zbog osobitog značenja lovstva, njegove promidžbe i posebice unapređivanja, uzgoja, zaštite, lova i iskorištavanja divljači i njezinih dijelova, slobodno i dragovoljno učlanjuju lovačka društva/udruge i pravne/fizičke osobe koje gospodare i upravljaju lovištima ( lovoovlaštenici) na području Karlovačke županije.

Savez je nestranačka, nepolitička i neprofitabilna udruga.

Savez predstavlja svoje članice u promicanju lovstva na području Županije , Republike Hrvatske i inozemstvu.

Članak 2.

Puni je naziv Saveza : Lovački savez Karlovačke županije.

Skraćeni je naziv : LSKŽ.

Savez je pravna osoba i djeluje na području Karlovačke županije.

Savez predstavlja i zastupa predsjednik Saveza ( u daljnjem tekstu : predsjednik ) a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik Saveza.

Sjedište Saveza je u Karlovcu.

Članak 3.

Savez ima pečat.

Pečat Saveza je okrugao, promjera 30 mm, uz rub pečata ispisane su riječi '' Lovački savez Karlovačke županije''. U sredini pečata otisnut je znak Hrvatskog lovačkog saveza ( u daljnjem tekstu HLS). Opis znaka: Jelen s poprsjem utisnut na podlogu dijela grba Republike Hrvatske.

Članak 4.

Savez ima svoju zastavu zelene boje na kojoj je s obje strane na sredini zastave izvezen znak Saveza s likom glave ''srnjaka'' obrubljen hrastovim lišćem/žirom i izvezenim natpisom ''Lovački savez Karlovačke županije 1924''

Članak 5.

Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom, a djeluje u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama i Zakonom o lovstvu, zakonskim i podzakonskim propisima, međunarodnim konvencijama kojima je pristupila Republika Hrvatska te deklaracijama Međunarodnog savjeta za lov i zaštitu divljači ( CIC) kao i drugim aktima koje sam donosi.


II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 6.

Ciljevi Saveza su djelovanje na području lovstva čija je gospodarska i zaštitna djelatnost očuvanja biološke i ekološke raznolikosti, usklađuje odnose među članicama zasnovane na gospodarenju s divljači unutar lovišta, te drugih lovnih i izvan lovnih površina u lovištu, zaštitom, lovom i iskorištavanjem divljači, očuvanjem njezinog prirodnog staništa, njegovanjem lovačke etike i običaja te zaštitom prirode i ljudskog okoliša.

Članak 7.

Savez može imati u zakupu ili koncesiji ustanovljeno lovište.

Način gospodarenja  lovištem određuje se lovnogospodarskom osnovom.

Članak 8.

U ostvarivanju svojih ciljeva Savez je članica Hrvatskog lovačkog saveza sukladno s Statutom LSKŽ te HLS –a , surađuje s drugim državnim tijelima i uredima na području Županije , znanstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama, udrugama i savezima.

Savez može uspostavljati međunarodnu suradnju s drugim lovačkim udrugama prema važećim propisima.

Članak 9.

Savez obavlja slijedeće djelatnosti :

 1. objedinjuje rad svih članica Saveza u Karlovačkoj županiji prema važećim zakonskim propisima
 2. pruža stručnu pomoć na uzgoju , zaštiti , lovu i korištenju divljači i njezinih dijelova sukladno posebnim propisima
 3. pruža pomoć u očuvanju prirode i okoliša
 4. vodi brigu o lovačkoj kulturi i etici
 5. vodi brigu o unapređenju lovne kinologije i lovnog streljaštva
 6. potiče i pomaže znanstveno istraživačku djelatnost u lovstvu
 7. organizira stručna savjetovanja, seminare, predavanja i svekoliku stručnu pomoć lovačkim udrugama,
 8. potiče suradnju s pravnim i fizičkim osobama i ustanovama u gospodarstvenom razvoju lovnog turizma
 9. donosi prijedloge za lovačka odlikovanja i prosljeđuje prijedloge članica za dodjelu lovačkih odličja , priznanja i nagrada svojih članova iz čl.1. Statuta HLS-a, kao i drugih fizičkih i pravnih osoba s kojima surađuje na unapređenju lovstva,
 10. organizira i provodi u suradnji s HLS-om lovačke ispite, ispite za lovočuvara ,ispite za ocjenjivača lovačkih trofeja, te druga lovno-strukovna zvanja,
 11. potiče i sudjeluje u donošenju izmjena i dopunama zakona i podzakonskih propisa iz područja lovstva i zaštite prirode,
 12. organizira i potiče međunarodnu suradnju s lovačkim društvima/udrugama i savezima drugih zemalja,
 13. promiče lovstvo prikazivanjem vrhunskih lovačkih trofeja Županije na prigodnim lovačkim izložbama,
 14. obavlja i druge poslove i djelatnosti predviđene zakonskim i podzakonskim odredbama te odredbama ovog Statuta.

III. PRAVA I OBVEZE ČLANICA

Članak 10.

Članicom Saveza može postati svako lovačko društvo/udruga kao i druge pravne osobe koje gospodare i upravljaju lovištem na području Karlovačke županije u skladu s Zakonom o lovstvu.

Članom Saveza može biti i fizička osoba poslovno sposobna koja je stekla pravo lova temeljem zakupa ili koncesije i vlasnik lovišta.

Članak 11.

Prava članica Saveza su:

 1. da putem svojih zastupnika sudjeluje u radu Skupštine,
 2. da Skupštini i drugim tijelima Saveza podnosi prijedloge o pojedinim pitanjima iz njihova djelokruga te da budu obaviještene o stajalištima tijela kojim je upućen prijedlog,
 3. da biraju i budu izabrani u tijela Saveza,
 4. da traže stručnu i drugu pomoć Saveza,
 5. da se koriste prostorom Saveza za potrebe lovne izobrazbe,
 6. da sudjeluju u izradi i izvršenju programa rada Saveza i ovog Statuta,
 7. da ostvaruju i druga prava koja proizlaze iz Zakona i ovog Statuta.

Članak 12.

Obaveze članica Saveza su:

 1. da sudjeluju u izvršenju programa rada Saveza,
 2. da provode odredbe Statuta i druge odluke koje donose tijela Saveza u okviru svojih nadležnosti,
 3. da svestrano sudjeluju u zaštiti prirode i ljudskog okoliša,
 4. da redovito plaćaju članarinu,
 5. da razvijaju lovačku uzajamnost, lovačke običaje i lovnu etiku među lovcima,
 6. da svojim radom i ponašanjem štite ugled lovstva u Županiji i Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

Članstvo u Savezu prestaje:

 • prestankom rada članice Saveza,
 • isključenjem članice Saveza,
 • prestankom rada Saveza,
 • neplaćanjem članskih obaveza članice Saveza u zadanom roku

O razlozima prestanka rada članstva članica utvrđuje Izvršni odbor Saveza i o tome donosi odluku. Protiv odluke Izvršnog odbora Saveza u roku od 15 dana od dana prijema odluke članica Saveza ima pravo žalbe Skupštini Saveza čija je odluka konačna.

IV. JAVNOST RADA SAVEZA

Članak 14.

Djelovanje Saveza je javno.

Savez izvješćuje članstvo / članice objavljivanjem izvješća o radu svojih tijela, o svojem financijsko-materijalnom poslovanju, objavljuje i druge podatke bitne za članstvo/članice putem svoje web stranice , javnih glasila i slično.

Tijela Saveza dužna su odgovoriti na pitanja o svom radu koje im upute njegove članice i tijela državne uprave.

Iznimno poradi zaštite interesa Saveza, članica Saveza i ugleda Saveza, sa sjednica pojedinih tijela Saveza može se isključiti javnost.

Odluku o isključenju javnosti sa sjednice donosi samo tijelo natpolovičnom većinom glasova nazočnih.

V. UPRAVLJANJE SAVEZOM I TIJELA SAVEZA

Članak 15.

Tijela Saveza su :

 • Skupština Saveza
 • Izvršni odbor Skupštine Saveza( u daljnjem tekstu: Izvršni odbor Saveza)
 • Nadzorni odbor Saveza,
 • Stegovni sud Saveza,
 • Arbitražni sud Saveza,
 • predsjednik Saveza i
 • dopredsjednik Saveza

SKUPŠTINA SAVEZA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom.

Skupštinu Saveza čine po jedan zastupnik članice Saveza, izabran od strane članice na način kako je to određeno aktima članice na vrijeme od 4 ( četiri ) godine.

Članice Saveza dužne su u Skupštinu Saveza izabrati za zastupnika svoga matičnog člana.

Članak 17.

Mandat zastupnicima u Skupštini i u drugim tijelima Saveza traje četiri ( 4 ) godine.

Nema ograničenja ponovnog izbora zastupnika.

Zastupnici u Skupštini Saveza odgovaraju za svoj rad članici koja ga je izabrala ili opunomoćila za zastupanje.

Opunomoćeni zamjenik zastupnika ne može biti biran za predsjednika saveza, ali ima pravo glasa.

Zastupnik u Skupštini Saveza može i prije isteka mandata biti opozvan zbog kršenja propisa i statutarnih odredaba na zahtjev članice koja ga je izabrala ili tijela Skupštine Saveza i HLS-a koje predstavlja.

Članak 18.

Skupština Saveza obavlja ove poslove i djelatnosti:

 1. 1.donosi Statut Saveza te njegove izmjene i dopune te Poslovnik o svom radu.
 2. 2.utvrđuje djelatnosti Saveza u razvoju i unapređenju lovstva u Karlovačkoj županiji,
 3. 3.raspravlja i odlučuje o izvješćima Izvršnog odbora Saveza i Nadzornog odbora,
 4. 4.donosi financijski plan, program rada i odobrava završni račun Saveza,
 5. 5.odlučuje o visini članarine, upisnine i doprinosa koje treba redovito uplaćivati Savezu,
 6. 6.izabire i razrješava predsjednika Saveza, dopredsjednika , članove Nadzornog odbora, Stegovnog i Arbitražnog suda, te bira članove Izvršnog odbora predložene po načelu teritorijalnog ustroja Saveza
 7. 7.delegira zastupnike u Skupštinu HLS-a
 8. 8.u drugom stupnju odlučuje o prijemu članica u Savez i žalbama i molbama članica,
 9. 9.radi i druge poslove određene Zakonom i drugim općim aktima,
 10. 10.Skupština Saveza zbog učinkovitosti može dio svojih ovlasti prenijeti na Izvršodbor Saveza, osim ovlasti donošenja Statuta te izbora tijela Saveza.

Članak 19.

Sjednice Skupštine Saveza mogu biti :

 • redovne
 • izborne
 • izvanredne

Redovna sjednica Skupštine održava se svake godine, Izborna svake 4 (četiri) godine, izvanredna prema potrebi.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik, a izvanrednu sjednicu ukoliko ne sazove predsjednik može sazvati Izvršni odbor Skupštine, Nadzorni odbor ili 1/3 članova Skupštine.

Skupštinom predsjedava Radno predsjedništvo.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje najmanje natpolovična većina svih izabranih zastupnika.

Skupština Saveza donosi pravovaljane odluke i zaključke natpolovičnom većinom nazočnih zastupnika.

Na sjednicama Skupštine glasovanje je javno ako Skupština drugačije ne odluči.

Predsjednik se bira isključivo tajnim glasovanjem.

Način saziva i rada Skupštine propisuje se Poslovnikom Skupštine.

• IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINE SAVEZA

Članak 20.

Izvršni odbor Skupštine Saveza izvršno je tijelo Skupštine Saveza koje izvršava odluke i zaključke Skupštine, vodi poslovanje Saveza te radi i druge poslove određene ovim Statutom.

Rad Izvršnog odbora Saveza određuje se Poslovnikom Izvršnog odbora.

Članak 21.

Izvršni odbor Skupštine Saveza broji 11( jedanaest ) članova.

Izvršni odbor Saveza čine po dva zastupnika izabrana po načelu ravnomjerne teritorijalne pripadnosti , te predsjednik Saveza. Predsjednik Saveza ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Članak 22.

Članove Izvršnog odbora Saveza bira Skupština Saveza na prijedlog predsjednika Saveza.

Članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini Saveza.

Članak 23.

Izvršni odbor Saveza obavlja ove poslove i zadaće:

 1. upravlja imovinom Saveza brigom dobrog gospodara,
 2. utvrđuje prijedlog normativnih akata i odluka koje donosi Skupština Saveza,
 3. odlučuje o investicijskim ulaganjima,
 4.  U kandidacijskom postupku zaprima prijedloge za predsjednika saveza i predlaže Skupštini valjane kandidature.
 5. izabire i razrješava tajnika Izvršnog odbora Saveza,
 6. osniva lovne urede na području lokalne uprave i samouprave Karlovačke županije,
 7. imenuje i razrješava voditelja lovnog ureda,
 8. najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini o svom radu i o financijskom poslovanju Saveza te predlaže donošenje financijskog plana,
 9. odlučuje o primanju i prestanku članstva u Savezu,
 10. donosi pravilnike, opće i pojedinačne akte poradi izvršenja zadaća utvrđenih odlukama Skupštine
 11. donosi financijsko izvješće/ završni račun Saveza i predlaže ga Skupštini na prihvaćanje,
 12. osniva Stručnu službu Saveza i utvrđuje uvjete i način njezina rada u skladu s propisima,
 13. organizira vođenje knjigovodstva,
 14. surađuje s lovačkim organizacijama u Županiji, lovačkim Savezima u Republici, Hrvatskoj, odlučuje o međunarodnom lovnom povezivanju,
 15. dodjeljuje priznanja i nagrade lovačkim udrugama i pojedincima te prikuplja i prosljeđuje prijedloge za lovačka odličja u HLS,
 16. ukoliko se ukaže potreba može predložiti način i postupak za otklanjanje eventualnih poremećaja među članicama Saveza,
 17. organizira stručna savjetovanja, prigodne lovačke izložbe i natjecanja kao i druge skupove, poradi promidžbe hrvatskog lovstva,
 18. radi i druge poslove određene ovim Statutom i drugim općim aktima Saveza te one koje mu povjeri Skupština Saveza

Sjednica Izvršnog odbora može se održati ako je nazočna većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

• NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Zadaci Nadzornog odbora :

 • nadzire rad svih tijela Saveza, osim Skupštine
 • nadzire primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Saveza,
 • nadzire financijsko i materijalno poslovanje Saveza

Nadzorni odbor dužan je upozoriti na nepravilan rad tijela Saveza, na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Saveza.

Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati financijsko – materijalno poslovanje Saveza.

O svom radu Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu Saveza najmanje jedanput godišnje.

Sva tijela Saveza dužna su Nadzornom odboru davati podatke, omogućiti mu uvid u dokumentaciju i druge podatke što ih zatraži te ga izvijestiti što su učinili u svezi s njegovim nalazima i prijedlozima.

Članak 25.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština među zastupnicima Skupštine .

Nadzorni odbor ima 5 ( pet ) članova.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju između sebe njegovi članovi na konstituirajućoj sjednici.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva njegov predsjednik sam ili na pismeni zahtjev : predsjednika Saveza, Izvršnog odbora Saveza ili 1/3 ( trećine) zastupnika Skupštine Saveza , odnosno na zahtjev natpolovičnog broja članova Nadzornog odbora.

• stegovni sud

Članak 26.

Stegovni sud Saveza izabrani je sud Saveza koji provodi postupak i izriče mjere zbog povrede članskih dužnosti i obaveza.

Članove Stegovnog suda Saveza ( 3 ) i njihove zamjenike (2) izabire Skupština Saveza među zastupnicima Skupštine.

Članovi Izvršnog odbora Saveza, Nadzornog odbora i Arbitražnog suda ne mogu biti članovi Stegovnog suda Saveza.

Predsjednika Stegovnog suda biraju članovi između sebe na konstituirajućoj sjednici.

Članak 27.

Povrede članskih obaveza su slijedeće :

 • namjerno ne provođenje odluka, stavova i planova tijela Saveza te obaveza utvrđenih Statutom i drugim aktima.
 • zlonamjerno narušavanje ugleda Saveza te njegovih članica,
 • nezakonito, neodgovorno i nesavjesno raspolaganje imovinom Saveza,
 • zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u tijelima Saveza,
 • teže povrede lovne etike te općeprihvaćenih pravila ponašanja,
 • gubitak članske časti, kao posljedice pravomoćnih sudskih odluka u kaznenom ili prekršajnom postupku koji dovode u pitanje narušavanje ugleda Saveza .

Članak 28.

Zbog povrede dužnosti i obaveza članica i članova tijela nakon provedenog postupka prema Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti, članovi i članice tijela se :

 1. 1.oslobađaju krivnje,
 2. 2.kažnjavaju ukorom ili
 3. 3.isključuju iz Saveza na vrijeme do jedne godine.

Ukor se izriče za povrede članskih obaveza iz članka 27. stavka 1., podstavka 1. ovog Statuta, a isključenje za povredu članskih obaveza iz članka 27.podstavka 2.,3.,4.,5. i 6. ovog Statuta.

Protiv odluke Stegovnog suda Saveza dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka odluke , o kojoj odlučuje Skupština Saveza.

Odluka Skupštine  Saveza je konačna.

• ARBITRAŽNI SUD

Članak 29.

Arbitražni sud Saveza na zahtjev članica Saveza rješava njihove međusobne sporove, u prvom stupnju ( u drugom stupnju rješava Arbitražni sud HLS-a),postupkom prema postojećim propisima i u skladu s uzgojno-lovnom politikom Saveza.

Arbitražni sud saveza ima 5 (pet) članova, a bira ih Skupština Saveza među zastupnicima Skupštine saveza.

Predsjednika Arbitražnog suda članovi Suda biraju između sebe na konstituirajućoj sjednici.

članak 30.

Odluke Arbitražnog suda Saveza za članice su obavezne.

Nadležnost, način pokretanja postupka i sastav Arbitražnog suda Saveza posebnim će Pravilnikom odrediti Izvršni odbor Saveza, a u skladu s Pravilnikom HLS-a.

• PREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 31.

Predsjednika Saveza izabire Skupština između svojih članova, a na prijedlog zastupnika Skupštine saveza.

Za predsjednika saveza može se kandidirati ovlašteni zastupnik lovačkog društva/udruge, te pravne i fizičke osobe koje imaju u lovozakupu ili koncesiji lovište na području Karlovačke županije. Kandidat za predsjednika saveza mora imati najmanje 4 (četiri) godine iskustva na mjestu predsjednika društva/udruge ili pravne i fizičke  osobe koja ima  lovište  u zakupu ili koncesiji.

Kandidatura za predsjednika saveza predaje se izvršnom odboru saveza najkasnije 15 (petnaest) dana prije sjednice izborne Skupštine saveza. Kandidacijski postupak pokreće izvršni odbor javnom objavom najkasnije 30 ( trideset) dana prije sjednice izborne Skupštine.

Kandidatura za predsjednika saveza koja se preda nakon navedenog roka iz prethodnog stavka nije važeća.

Izborom za predsjednika saveza, predsjednik je po funkciji član Izvršnog odbora Saveza.

Predsjedniku mandat traje 4 (četiri) godine  uz mogućnost ponavljanja mandata.

Predsjednik predstavlja  i zastupa savez.

Predsjednik predsjeda izvršnom odboru saveza.

Predsjednik brine da rad saveza i njegovih tijela bude  u skladu s Ustavom, zakonima, drugim propisima i ovim Statutom, a odgovoran je  i za pravilan rad saveza i njegovih tijela.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini saveza.

Predsjednik može odgoditi izvršenje odnosno objavljivanje odluka svakog tijela saveza osim Skupštine ako ih smatra nezakonitim, suprotnim Statutu i drugim propisima te zadacima Saveza. O svojoj odluci dužan je u roku 3 (tri) dana izvjestiti članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Odgoda izvršenja odluka svakog tijela Saveza može uslijediti uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i traje do ponovne odluke tijela koja je konačna, a najduže 3 (tri) mjeseca.

• DOPREDSJEDNIK SAVEZA

Članak 32.

Skupština Saveza bira dopredsjednika Saveza među članovima Izvršnog odbora Saveza na prijedlog predsjednika Saveza.

Dopredsjednik Saveza pomaže predsjedniku Saveza u obavljanju poslova. U slučaju duže spriječenosti predsjednika Saveza kao i nemogućnosti obnašanja dužnosti predsjednika Saveza, zastupa ga u svim pravima i ovlastima iz ovog Statuta.

Za svoj rad dopredsjednik Saveza odgovara Skupštini Saveza i predsjedniku Saveza.

 

VI. STRUČNA TIJELA SAVEZA

 

TAJNIK IZVRŠNOG ODBORA SAVEZA

Članak 33.

Tajnika Izvršnog odbora Saveza ( u daljnjem tekstu : Tajnik ) izabire Izvršni odbor Saveza na prijedlog predsjednika iz redova članova Saveza na mandat od 4 (četiri )godine.

Uvjeti koje mora ispunjavati tajnik utvrđuju se posebnom odlukom.

Članak 34.

Tajnik obavlja slijedeće poslove i djelatnosti:

 • provodi djelatnosti Izvršnog odbora Saveza,
 • priprema prijedloge programa rada Saveza, financijskog plana, općih akata, odluka i zaključaka koje donose Skupština i Izvršni odbor saveza,
 • brine se o izvršavanju financijskog plana Saveza,
 • rukovodi stručnom službom Saveza,
 • radi i druge poslove te ispunjava djelatnosti određene ovim Statutom, kao i one koje mu povjere predsjednik i Izvršni odbor Saveza,
 • za svoj rad odgovara Izvršnom odboru Saveza i predsjedniku Saveza.

Članak 35.

Poradi izvršavanja zadaća iz djelokruga rada Saveza ( administrativni , knjigovodstveni kao i poslovi stručnih službi koje proizlaze iz ZOL-u te pripreme prijedloga za njihovo rješavanje i što uspješnijeg izvršavanja djelatnosti Saveza )mogu se osnovati:

 • Povjerenstvo za unapređenje lovstva,
 • Povjerenstvo za izobrazbu kadrova u lovstvu,
 • Povjerenstvo za lovnu kinologiju,
 • Povjerenstvo za streljaštvo,
 • Povjerenstvo za zaštitu prirode i okoliša,
 • Povjerenstvo za međunarodnu suradnju,
 • Povjerenstvo za etiku i lovačku kulturu,
 • Povjerenstvo za statutarna i pravna pitanja,
 • Povjerenstvo za dodjelu lovačkih odličja

Odluku o osnivanju radnih tijela, njihovu sastavu, djelatnostima i poslovima donosi Izvršni odbor Saveza. Za svoj rad odgovaraju predsjedniku Saveza i Izvršnom odboru Saveza.

Izvršni odbor Saveza može , ovisno o potrebi , ustanoviti i druga radna tijela, odnosno zadužiti pojedince za rad na određenim poslovima potrebnim Savezu.

U sva tijela iz ovog članka mogu se uključiti predstavnici odgovarajućih tijela županijske uprave, stručnih institucija i vanjski suradnici.

Ustroj , zadaće i način rada povjerenstava određuje Izvršni odbor Saveza posebnim pravilnikom a u skladu s odlukama Skupštine i Izvršnog odbora Saveza.

LOVNI URED

Članak 36.

U Savezu mogu djelovati lovni uredi u gradovima Karlovac , Ozalj , Duga Resa , Ogulin i Slunj.

Lovni uredi su pomoćna stručna tijela Saveza.

Lovni uredi nisu pravne osobe.

Lovni ured ima voditelja kojeg postavlja Izvršni odbor Saveza.

Članak 37.

Lovni ured obavlja slijedeće poslove i djelatnosti :

 • obavlja koordinaciju između rada Saveza i članica Saveza na području lovnog ureda,
 • prikuplja razne podatke iz lovnog gospodarenja za potrebe Saveza,
 • vrši kontrolu obračuna članarine članica s područja lovnog ureda ,
 • vrši kontrolu adresara članica s područja lovnog ureda,
 • brine se o prijavi kandidata za lovnu izobrazbu na svom području,
 • obavlja i druge poslove za potrebe Saveza.

 

STRUČNA SLUŽBA SAVEZA

Članak 38.

Za potrebe vođenja stručno – administrativnih poslova , pomoćne i druge poslove Saveza i njegovih tijela, Savez može ustrojiti Stručnu službu Saveza.

Ustroj , djelatnost i način rada Stručne službe određuje se Pravilnikom koji donosi Izvršni odbor Saveza.

VII. IMOVINA ZA RAD SAVEZA

 

Članak 39.

Imovinu Saveza čine :

 • nefinancijska imovina
 • financijska imovina

Članak 40.

Savez stječe prihode za svoj rad :

 • članarinama i članskim doprinosima članica,
 • dobrovoljnim prilozima i darovima,
 • kao i drugim prihodima, sukladno zakonu.

Članak 41.

Materijalno-financijska sredstva Saveza ( u daljnjem tekstu : sredstva ) koriste se za ostvarivanje djelatnosti Saveza u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Saveza.

Sredstvima Saveza raspolažu Skupština Saveza i Izvršni odbor Saveza u skladu s ovim Statutom.

Članak 42.

Predsjednik Saveza i tajnik Saveza naredbodavci su za izvršavanje financijskog plana u skladu s odlukama Izvršnog odbora Saveza i Skupštine donesenim na temelju programa rada i financijskog plana Saveza.

Članak 43.

Svi prihodi i rashodi Saveza utvrđuju se financijskim planom. Skupština Saveza donosi financijski plan za kalendarsku godinu. Nakon završetka godine za koju je financijski plan donijet izrađuje se financijsko izvješće prema propisima za vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Način financijskog poslovanja Saveza utvrđuje se aktom Saveza sukladno zakonu.

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 44.

Statut Saveza osnovni je opći akt .

Svi drugi akti Saveza moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe akata Saveza koji su suprotni s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Izvršni odbor Saveza i upućuje ga na javnu raspravu članicama Saveza.

Izvršni odbor dužan je razmotriti primjedbe i prijedloge dane na raspravi te o njima zauzeti stavove za konačan prijedlog Statuta.

Članak 45.

Izmjene i dopune Statuta donose se natpolovičnom većinom prema utvrđenom postupku za donošenje Statuta.

Postupak izmjene i dopune Statuta pokreće :

 • Izvršni odbor Saveza
 • najmanje jedna trećina ( 1/3) članova Skupštine Saveza.

Odredbe Statuta tumači Izvršni odbor Saveza.

Članak 46.

Ostale opće akte u skladu s odredbama Statuta donosi Izvršni odbor Saveza.

IX. PRESTANAK RADA SAVEZA

Članak 47.

Savez prestaje radom kada se ispuni neka od pretpostavki predviđenih Zakonom o udrugama, te drugim zakonskim aktima ili odlukama Skupštine Saveza.

Odluku o prestanku rada Saveza donosi Skupština Saveza dvotrećinskom (2/3) većinom svih zastupnika.

Nakon prestanka rada Saveza imovina saveza pripada njegovim članicama razmjerno njihovu doprinosu u stjecanju imovine Saveza

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Ustroj Saveza i donošenje općih akata Saveza uskladit će se s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana donošenja.

Članak 49.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut društva od 27.10. 1997. godine s izmjenama i dopunama iz 2000. i 2005. godine.

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine Saveza.

Karlovac, 15.svibanj 2009.                                                                       Predsjednik LSKŽ:
                                                                                                                      Vinko Pavlić